Polityka przetwarzania danych osobowych zgodnych z RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów oraz współpracowników handlowych

w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”), a także wynikającego z tych przepisów obowiązku informacyjnego pragniemy przesłać Państwu poniżej informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Studio PiK Paweł Radomski, ul. Władysława Grabskiego 36/18, 35-312 Rzeszów, NIP: 6351694824.
Pragniemy Państwa poinformować o wszelkich formach wykorzystywania danych osobowych („przetwarzanie”) na terenie Polski w odniesieniu do osób fizycznych będących:

 1. klientami, w tym potencjalnymi klientami, firmy Studio PiK Paweł Radomski.
 2. wspólnikami, pracownikami, współpracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami takich klientów,
 3. innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach wystawienia lub realizacji faktur w ramach współpracy z klientami (łącznie „Państwo” lub „Klienci”).

Dane przetwarzane są przez firmę Studio PiK Paweł Radomski wówczas, gdy:

 • jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; w szczególności obowiązku rachunkowego i podatkowego;
 • jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz obsługi współpracy pomiędzy Klientem oraz firmą Studio PiK Paweł Radomski.
Ponadto dane będą wykorzystywane w celu realizacji zgłoszeń reklamacyjnych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń. Dane będą także wykorzystywane w celu przesyłania ofert handlowych (tzw. marketing bezpośredni) oraz w celu kontaktu z osobami /kontaktowymi po stronie Klienta.

Państwa dane mogą być przekazane innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym zakresie lub w celu realizacji celów przetwarzania danych przez firmę Studio PiK Paweł Radomski:

 1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 2. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
 3. podmiotom współpracującym z firmą Studio PiK Paweł Radomski przy obsłudze spraw prawnych, księgowych, opracowania części dokumentacji projektowych;
 4. podmiotom utrzymujących serwery i świadczącym usługi hostingowe, informatyczne i inne podobne na rzecz firmy Studio PiK Paweł Radomski;
 5. Studio PiK Paweł Radomski nie zamierza przekazywać Państwa danych do kraju trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 • przez czas, w którym przepisy prawne nakazują nam przechowywać dane (np. w celach rachunkowych, podatkowych, statystycznych czy archiwizacyjnych);
 • przez czas wykonywania obowiązków wynikających z umów handlowych w tym upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów;
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy Studio PiK Paweł Radomski np. dochodzenia roszczeń lub przez czas realizowania marketingu bezpośredniego.

Jako Administrator Państwa danych, zapewniamy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe, niekompletne, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 • żądania usunięcia danych (tylko w określonych sytuacjach np. gdy nie są niezbędne do celów w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane lub były przetwarzane niezgodnie z prawem);
 • przeniesienia danych osobowych do innego podmiotu;
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (gdy np. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, a jednocześnie są one potrzebne tej osobie do dochodzenia lub obrony roszczeń);
 • prawo wniesienia sprzeciwu (w razie przetwarzania danych osobowych w ramach uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora np. w przypadku ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@studiopik.com.pl lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Studio PiK Paweł Radomski, ul. Władysława Grabskiego 36/18, 35-312 Rzeszów, NIP: 6351694824

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania.