1. Analiza chłonności terenu
  2. Uzyskanie warunków zabudowy WZ dla terenów inwestycyjnych w przypadku braku Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
  3. Projekty wielobranżowe architektoniczno-budowlane
  4. Walidacja dokumentacji projektowej

1. Analiza chłonności terenu

Analiza chłonności inwestycyjnej gruntu (dalej – analiza chłonności) w oparciu o plany miejscowe czy warunki zabudowy. Analiza chłonności obrazuje jaka jest maksymalna możliwa do uzyskania powierzchnia użytkowa mieszkań (PUM) lub powierzchnia użytkowa lokali czy budynków użytkowych (PUŻ).

2. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy

Uzyskanie dla Inwestora w przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego decyzji o warunkach zabudowy (decyzji WZ) wraz z warunkami przyłączeniowymi do sieci. Decyzja WZ to dokument niezbędny do opracowania projektu domu i późniejszego uzyskania pozwolenia na budowę.

3. Projekty wielobranżowe architektoniczno-budowlane

Dla naszych klientów oferujemy wielobranżowe opracowania projektowe różnego rodzaju inwestycji. Oferujemy między innymi:

  • projektowanie budynków użyteczności publicznej
  • projektowanie budynków wielorodzinnych
  • projektowanie domów wolnostojących i w zabudowie szeregowej
  • projektowanie dla rozbudowy, przebudowy i remontów budynków

4. Walidacja dokumentacji projektowej

Audyty dokumentacji i walidacja odbiorowa dokumentacji projektowych opracowanych przez zewnętrzne jednostki projektowe. Walidacja rozumiana jako kontrola jakości projektu, która pozwala na sprawdzenie czy rzeczywiście dostarczone rezultaty spełniają wymagania, potrzeby i oczekiwania klienta. Rezultatem jest formalna akceptacja projektu lub żądanie wprowadzenia zmian np. konstrukcyjnych (korekta stopnia zbrojenia elementów konstrukcyjnych).